POLITYKA PRYWATNOŚCI - REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STARPOOL A. WOROŻKO

Regulamin został stworzony do poinformowania klientów i wszystkich stron zainteresowanych o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, o czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach wynikających z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO/GDPR.

  1. ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT W SPRAWIE DANYCH

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest STARPOOL  A. Worożko z siedzibą przy ul. Piaskowa 11, 62-500 Konin.

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz ich wykorzystywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych udzielane są na podstawie zapytania wysłanego na adres mailowy: starpool@op.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany adres siedziby firmy.

  1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, stosujemy zabezpieczenia prewencyjne w celu zapewnienia Państwu gwarancji, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z prawem, ale jest także zgodne ze stosowanymi dobrymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych i systemów informatycznych.

  1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Aktualnie Państwa dane, pozostające w naszych zasobach, nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej, w tym w niniejszym Regulaminie.

  1. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z naszych usług, zakupów w naszym sklepie internetowym, serwisu.

  1. KATEGORIE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących procesach:

Informacje o naszych pracownikach Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa kodeks pracy, gdzie te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem.

Dane osobowe naszych klientów Dane te przetwarzamy w celu świadczenia wszystkich naszych usług na podstawie i w zakresie zawartych z naszymi klientami umów np. realizacja wykonania usługi, sprzedaż asortymentu sklepu www, serwis, reklamacje. Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz rok po jego wygaśnięciu.

Dane osób zainteresowanych współpracą z naszą firmą Dane te przetwarzamy w celu nawiązywania współpracy z nowymi klientami, na wniosek osób zainteresowanych naszą ofertą. Wszelkie dane w tym zakresie posiadamy wyłącznie za Państwa zgodą oraz w podanym przez Państwa zakresie.

Informacje o kontrahentach Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych takich jak np. ustawa o rachunkowości, gdzie przepisy prawne stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres sześciu lat (zgodnie ze stanem prawnym pięć pełnych lat).

Dane odbiorców newslettera Dane osób, które zgodziły się otrzymywać od nas informacje o najnowszych rozwiązaniach technologicznych, nowym asortymencie i promocjach przetwarzamy do momentu wycofania przez nich zgody.

Inne dane powierzone nam w celu realizacji umów o współpracy W naszych zasobach znajdują się również inne dane osobowe, w stosunku do których nasza firma nie jest Administratorem Danych, ale jako podwykonawcy realizujemy na nich różne zadania związane z wykonaniem ciążących na nas obowiązków i umów.

Jako podmiot przetwarzający dane osobowe pozyskane w drodze realizacji umowy przetwarzamy wyłącznie przez czas obowiązywania nas umów oraz ściśle na zasadach w nich opisanych.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.

W każdym z wymienionych przypadków dokładamy wszelkich starań, aby posiadane przez nas dane były aktualne. Ponadto mając na uwadze Państwa prywatność wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie.

Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie mogą Państwo zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub mogą Państwo błędnie określić termin.

  1. PRAWA OSÓB W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

a) modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania; Mogą Państwo żądać, byśmy niezwłocznie sprostowali jego nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełnili niekompletne dane.

b) całkowitego usunięcia swoich danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, o ile nie będą zachodziły przeciwwskazania prawne. Sytuacja taka będzie miała miejsce np. kiedy dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je zebraliśmy. Usunięcie danych będziemy realizować tak szybko, jak to będzie technicznie możliwe.

c) dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,

d) wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody) np. sprzeciw wobec marketingu produktów i usług firmy Starpool A. Worożko. Otrzymane sprzeciwy będziemy realizować tak szybko, jak to będzie technicznie możliwe.

e) przeniesienia danych do innego Administratora Danych, ponieważ każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przenieść swoje dane w sytuacji, kiedy i dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową. Dane te zostaną przekazane w bezpieczny sposób bezpośrednio do wskazanego we wniosku Administratora Danych poprzez szyfrowanie danych. Dyspozycja ta zostanie zrealizowana o ile będzie istniała taka techniczna możliwość. Osoba wnioskująca otrzyma odpowiedź potwierdzającą możliwość zrealizowania wniosku.

f) niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;

Wniosek możecie Państwo złożyć osobiście lub za pomocą poczty na podany przez nas adres siedziby Starpool A. Worożko, ul. Piaskowa 11, 62-500 Konin, lub pocztą elektroniczną na adres: starpool@op.pl Wniosek w zależności od wybranego rodzaju złożenia powinien być podpisany elektronicznie lub poprzez zrobienie skanu ręcznie podpisanego dokumentu.

Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa.

Złożony wniosek będzie realizowany bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli z uwagi na charakter wniosku nie będzie możliwości dotrzymania tego terminu to w sytuacji tej zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. W przypadku odmowy poinformujemy Państwa o jej powodach i braku przyjęcia realizacji wniosku.

Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat.

Ponadto, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować, jako osoby upoważnione do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, po wcześniejszej informacji z naszej strony.

  1. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa to mają Państwo możliwość i prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem https://www.uodo.gov.pl. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. DODATKOWE INFORMACJE

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO.


30
Ponad 30 lat
doświadczenia
250
Regularny serwis
250 obiektów
7
Znajdziesz nas
w 7 krajach
120
Ofertę przygotujemy
w 2 godziny
Nasze usługi
docierają do 7 krajów
w Europie

W Niemczech, Hiszpanii , Portugalii, Grecji, Włoszech, Rosji i Polsce obejmujemy fachowym serwisem około 250 obiektów basenowych, prywatnych oraz publicznych.

 

Dołącz do
naszego
newslettera

Chcesz dostawać aktualne informacje o promocjach oraz nowościach w sklepie?
Dołącz do Naszego Newslettera i przygotuj się na olbrzymią dawkę cenowych szaleństw.

 

Pomoc
sprzedawcy

Masz problem z wyborem przedmiotu
lub masz jakieś pytania? Poproś
o pomoc Naszego sprzedawcę.


Zadaj pytanie

Bezpieczne
dostawa

Dokładamy wszelkich starań aby proces
zamówienia był jak najbezpieczniejszy.

Wszystkie wysyłane przez Nas paczki
są odpowiednio zabezpieczane.